_________
Ochrana osobných údajov

–––––––––
Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba:

JUDr. Matúš Kuzmiak, LL.M.

Email: mkuzmiak@kia.skpodnet@kia.sk 

tel: 041/515 1062; 041/515 5555

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom

Prevádzkovateľ: Kia Motors Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01

Účel spracúvania: ochrana majetku a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ochrana života a zdravia dotknutých osôb

Právny základ spracúvania: oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 bod. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“)

Oprávnené záujmy sledované prevádzkovateľom: ochrana vlastného majetku prevádzkovateľa, majetku spoločností pôsobiacich v priestoroch prevádzkovateľa, ochrana života a zdravia dotknutých osôb prostredníctvom kamerového monitorovacieho systému zameranému na odhaľovanie a prevenciu protiprávnej činnosti

Kategórie príjemcov: spoločnosti pôsobiace v areáli prevádzkovateľa, súkromná bezpečnostná služba, poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, zamestnávateľ dotknutej osoby, vysielajúca spoločnosť

Cezhraničný prenos osobných údajov: nie je

Doba uchovávania: 30 dní

Automatizované spracúvanie a profilovanie: nie je

Vaše práva dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú) sú upravené v článku 12 – 23 GDPR,  v súlade s ktorým ste od spoločnosti oprávnení požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vykonávanie skríningových testov na prítomnosť omamných látok

Prevádzkovateľ: Kia Motors Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01

Účel spracúvania: vykonávanie opatrení smerujúcich k obmedzeniu vstupu dotknutej osoby do areálu prevádzkovateľa a následného uplatnenia práv prevádzkovateľa súvisiacich s prípadnou škodou, ktorú spôsobila dotknutá osoba prevádzkovateľovi a s vyvodením disciplinárnej zodpovednosti dotknutej osoby

Spracúvané osobné údaje:

  • v rozsahu uvedenom v protokole o vykonaní skríningového testu (meno, priezvisko, firma, oddelenie, os. číslo, číslo OP, pozícia, nadriadený)
  • výsledok skúšky na prítomnosť alkoholu / psychotropných látok / omamných látok

Právny základ spracúvania: 

  • plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 bod. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len “GDPR”) ustanovených v zákone č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákone č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce
  • oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 bod. 1 písm. f) GDPR)

Oprávnené záujmy sledované prevádzkovateľom: ochrana vlastného majetku prevádzkovateľa, majetku spoločností pôsobiacich v priestoroch prevádzkovateľa, ochrana života a zdravia dotknutých osôb, regulovanie vstupu dotknutých osôb do priestorov prevádzkovateľa, uplatnenie práv prevádzkovateľa súvisiacich so škodou spôsobenou dotknutou osobou, vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti voči dotknutej osobe

Kategórie príjemcov: Univerzitná nemocnica Martin - Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, zamestnávatelia dotknutých osôb, súkromná bezpečnostná služba, poisťovne, orgány činné v trestnom konaní

Cezhraničný prenos osobných údajov: nie je

Doba uchovávania: 5 rokov

Automatizované spracúvanie a profilovanie: nie je

Vaše práva dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú) sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  v súlade s ktorým ste od spoločnosti oprávnení požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Prevádzkovateľ: Kia Motors Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01

Účel spracúvania: evidencia návštev za účelom prehliadky závodu („PR návštevy“)

Spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, organizácia, pozícia, podpis

Právny základ spracúvania:  oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 bod. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len “GDPR”)

Oprávnené záujmy sledované prevádzkovateľom: ochrana vlastného majetku prevádzkovateľa, vytváranie a rozvíjanie vzťahov s obchodnými partnermi, novinármi a inými záujemcami z radov verejnosti

Kategórie príjemcov:  bezpečnostná služba, vysielajúca organizácia/zamestnávateľ

Cezhraničný prenos osobných údajov: nie je

Doba uchovávania: maximálne 6 mesiacov od uskutočnenia návštevy

Automatizované spracúvanie a profilovanie: nie je

Vaše práva dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú) sú upravené v článku 12 – 23 GDPR,  v súlade s ktorým ste od prevádzkovateľa oprávnení požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ: Kia Motors Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01

Účel spracúvania:

  • výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície
  • evidencia v databáze uchádzačov o zamestnanie (v prípade osobitného súhlasu)

Spracúvané osobné údaje: osobné údaje uvedené v žiadosti o zamestnanie, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, resp. v iných dokumentoch, ktoré som prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 bod. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“)

Kategórie príjemcov: žiadni

Cezhraničný prenos osobných údajov: nie je

Doba uchovávania:

  • pre potreby výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície – údaje budú zlikvidované po naplnení daného účelu
  • pre potreby evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie – údaje budú spracúvané po dobu jedného roka alebo do odvolania súhlasu

Automatizované spracúvanie a profilovanie: nie je

Vaše práva dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú) sú upravené v článku 12 – 23 GDPR,  v súlade s ktorým ste od spoločnosti oprávnení požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.