_________
Kontaktné údaje

–––––––––
Vzdelávanie

Kontaktný formulár

Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01 (ďalej len „KMS“), súhlas s ich spracúvaním za účelom vybavenia Vašej žiadosti a následnej archivácie. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované v lehote do 1 roka.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KMS oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: JUDr. Matúš Kuzmiak, LL.M., 041/515 1062, mkuzmiak@kia.sk

Oddelenie Vzdelávania

Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia sa nachádza 1,5 km od výrobného závodu spoločnosti pri obci Gbeľany.  Prevádzka bola spustená slávnostným otvorením 23. januára 2006. Od roku 2016 sú priestory ponúkané na prenájom pre externé spoločnosti.

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Vzdelávacie stredisko,                                   Hlavná 400/1,                                                    013 01 Gbeľany
+421/41/515 1715