–––––––––
Dodávatelia

 

Vážený potenciálny dodávateľ,

spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. rozširuje databázu dodávateľov pre účely efektívneho a transparentného výberu dodávateľov pre nasledujúce projekty ako aj pre lokalizáciu aktuálnych projektov. V prípade záujmu o zaradenie do databázy, prosím vyplňte registračný formulár Vašej spoločnosti podľa oblasti Vášho pôsobenia.

Kategória

Kontakt

Prílohy

Spracovanie osobných údajov

Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01 (ďalej len „KMS“), súhlas s ich spracúvaním za účelom evidencie kontaktných osôb obchodných partnerov a komunikácie s nimi. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované v lehote do 5 rokov od ukončenia spolupráce.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KMS oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: JUDr. Matúš Kuzmiak, LL.M., 041/515 1062, mkuzmiak@kia.sk