BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Prázdny

Bezpečnosť a zdravie zamestnancov je jednou z kľúčových priorít spoločnosti, ktorá si uvedomuje, že výkonnosť a efektívnosť je tvorená spokojnými a zdravými zamestnancami pracujúcimi v bezpečnom prostredí.

Úroveň bezpečnosti je tvorená viacerými systémami, aktivitami alebo projektmi, ktorých jednotný názov DNA („danger never again“) predstavuje spoločnú víziu zamestnávateľa a zamestnancov.

 

Hlavnými cieľmi spoločnosti sú:

Prázdny

neustále zlepšovanie v oblasti bezpečnosti

zapájanie zamestnancov a vedenia do bezpečnosti

nulová tolerancia k nebezpečnému správaniu sa

Prázdny

Politika BOZP

Vedenie spoločnosti deklaruje aktívny záujem o oblasť bezpečnosti formou platnej politiky BOZP, ktorá predstavuje záväzok vedenia k plneniu cieľov BOZP.

 

Zvyšovanie úrovne bezpečnosti

Neustále zlepšovanie úrovne a kultúry bezpečnosti deklarujú certifikát ISO 45 001, ocenenie Bezpečný podnik pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a umiestnenie v top päťke v súťaži Safety culture award spomedzi Českých a Slovenských spoločností v oblasti bezpečnosti.

 

Znižovanie rizík

Do procesu identifikácie a riadenia rizík sú zapojení všetci zainteresovaní počnúc výrobnými zamestnancami, vedúcimi zamestnancami a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť.

 

Zapájanie zamestnancov a motivácia

Zamestnanci majú viacero možnosti ako prispieť k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti. K dispozícii je 7 komisií BOZP, viac ako 150 zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, oddelenie Harmony, Odkaz BOZP alebo Cena prezidenta za BOZP udeľovaná každý rok najlepším zamestnancom v oblasti bezpečnosti.

 

Zvyšovanie povedomia

Povedomie o bezpečnosti je zvyšované kampaňami na mesačnej báze formou súťaží, rozhovorov, článkov, plagátov, násteniek, príručiek, videí alebo informačných obrazoviek. Pravidelne sa organizujú dni zdravia, workshopy a e-learningové kurzy.

 

Uzamkni a označ „LOTO systém“

Na predchádzanie úrazu zariadeniami je k dispozícii zainteresovaným systém zabezpečenia nebezpečných energií podľa americkej normy OSHA 29CFR 1910.147 známy pod názvom Lockout – Tagout.

 

Kontroly a audity

Dodržiavanie legislatívnych a interných požiadaviek sa preveruje niekoľko krát ročne internými a externými auditmi a systematickou kontrolnou činnosťou na dennej a tematickej báze.

 

Ergonómia

Pohodlie zamestnancov je zabezpečené systémom rotácie, technickými zlepšeniami a využitím francúzskej ergonomickej technológie CAPTIV.

 

Dodávatelia

Na externé spoločnosti sa kladú rovnaké požiadavky ako na vlastných zamestnancov aj preto sú pre nich k dispozícii pravidelné semináre, školenia, edukačný materiál alebo systém povolení na nebezpečné práce. Počas celozávodných odstávok sa realizujú extra workshopy ešte pred vstupom do závodu. Podrobnejšie informácie o riadení dodávateľov sú k dispozícii na https://evstupy.kia.sk

 

Ochrana pred požiarmi a prvá pomoc

Predchádzanie vzniku požiarov je neoddeliteľnou súčasťou všetkých zamestnancov. V prípade vzniku požiaru alebo úrazu majú zamestnanci k dispozícii nepretržite závodný hasičský útvar Kia Slovakia s. r. o. a zdravotných záchranárov Kia Slovakia s. r. o.. Na poskytovanie prvej predlekárskej pomoci slúžia stretávacie miesta prvej pomoci. Zamestnanci okrem školení, sa zúčastňujú aj na požiarnych cvičeniach, do ktorých sú aktívne zapájaní. Pre okolité dobrovoľnícke hasičské zbory sa organizujú v priestoroch Kia Slovakia s. r. o. súťaže ako Požiarny útok alebo Požiarne schody.

 

Vízia spoločnosti

S narastajúcou elektronizáciu procesov vo svete, je nasledujúca vízia spoločnosti zefektívniť viaceré procesy elektronickými systémami ako napr. hlásenie a evidencia úrazov, nebezpečných udalosti, rizík, rotácia zamestnancov a pod.