SYSTÉM DUÁLNEHO VzdelávaniA 

Prázdny

 

 

 

Duálne vzdelávanie v Kia Slovakia

Odborná praktická príprava pre budúce povolanie priamo v závode Kia v Tepličke nad Váhom s hmotným a finančným zabezpečením žiaka.

 

 

 

Základné informácie o organizácii štúdia

Praktické vyučovanie bude poskytované:

 • vo výrobnom závode Kia Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1 v Tepličke nad Váhom,
 • vo Vzdelávacom stredisku, Hlavná 400/1, Gbeľany,
 • pre odbor Mechanik špecialista automobilovej výroby a Autotronik na Strednej odbornej škole strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto,
 • pre odbor Mechanik elektrotechnik - automatizačná technika, na Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Komenského 50, Žilina

 

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia:

V 3-ročnom učebnom odbore 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: montáž exteriérových a interiérových častí vozidla vrátane kompletizácie častí motora, obsluha zariadení a strojov vo výrobných priestoroch.

V 4-ročnom študijnom odbore 2495 K Autotronik. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru.

V 4-ročnom študijnom odbore 2697 K Mechanik elektrotechnik - automatizačná technika absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: obsluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov strojov a zariadení aj pomocou automatizačnej techniky. Obsluha pneumatických a hydraulických strojov a prístrojov ovládané ručne, elektricky alebo počítačom. Programovanie automatov.

 

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie: 

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,
 • poskytnutie autobusovej dopravy na existujúcich autobusových spojoch spoločnosti.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
 • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.


Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • testu zručnosti,
 • prijímacieho pohovoru,
 • poradenstva so psychológom.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

Kia Slovakia - Marcela Bublíková, Tel: 041/515 1720, vzdelavanie@kia.sk 

SOŠ KNM - Mgr. Zdenka Ballayová, Tel: 041/421 2213 alebo 0905 461 560, zdenka.ballayova@sossknm.sk

SOŠE Žilina - Marek Jurč, Tel: 041/707 49 22 alebo 0918 600 480, jurcm@soseza.sk

 

  Prihláška na stiahnutie

Formulár pre študentov

Vyberte odbor
Žiak

Zákonný zástupca

Dosahovaný prospech (priemer)

... každý absolvent má uplatnenie

Pre výberové konanie na praktické vyučovanie v špecificky vybranom odbore bude spoločnosť Kia Slovakia s. r. o., so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom (ďalej len „Kia“), IČO 35 876 832, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Svoje osobné údaje poskytujete Kia na účel a po dobu realizácie výberového konania na obsadenie pozície na praktické vyučovanie v špecificky vybranom odbore.