SYSTÉM DUÁLNEHO VzdelávaniA 

Prázdny
Prázdny

Duálne vzdelávanie v Kia Slovakia

Odborná praktická príprava pre budúce povolanie priamo v závode Kia v Tepličke nad Váhom s hmotným a finančným zabezpečením žiaka.

Základné informácie o organizácii štúdia

Praktické vyučovanie bude poskytované:

 • vo výrobnom závode Kia Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1 v Tepličke nad Váhom,
 • vo Vzdelávacom stredisku, Hlavná 400/1, Gbeľany,
 • pre odbor Mechanik špecialista automobilovej výroby a Autotronik na Strednej odbornej škole strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.
 • pre odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení na Spojenej škole, Československej armády 24, Martin
 • pre odbor Mechanik elektrotechnik - automatizačná technika, na Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Komenského 50, Žilina

 

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia:

V 3-ročnom učebnom odbore 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: montáž exteriérových a interiérových častí vozidla vrátane kompletizácie častí motora, obsluha zariadení a strojov vo výrobných priestoroch.

V 4-ročnom študijnom odbore 2495 K Autotronik. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru.

V 4-ročnom študijnom odbore 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu nastavovanie, obsluha a programovanie obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

V 4-ročnom študijnom odbore 2697 K Mechanik elektrotechnik - automatizačná technika absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: obsluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov strojov a zariadení aj pomocou automatizačnej techniky. Obsluhova pneumatických a hydraulických strojov a prístrojov ovládané ručne, elektricky alebo počítačom. Programovanie automatov.

 

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,
 • poskytnutie autobusovej dopravy na existujúcich autobusových spojoch spoločnosti.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
 • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.


Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • testu zručnosti,
 • prijímacieho pohovoru,
 • poradenstva so psychológom.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

Kia Slovakia - Martin Hollý, Tel: 041/515 1717 alebo 0904 334 529, vzdelavanie@kia.sk

SOŠ KNM - Mgr. Zdenka Ballayová, Tel: 041/421 2213 alebo 0905 461 560, sossknm@za.psg.sk

SS MT - Mgr. Milan Žingor, Tel: 043/400 11 38, ssmt@vuczilina.sk

SOŠE Žilina - Mgr. Ľuboš Šušlík, Tel: 041/707 49 22 alebo 0918 455 156, zrpv@soseza.sk

 

  Prihláška na stiahnutie

Formulár pre študentov

Vyberte odbor

Žiak

Zákonný zástupca

Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01 (ďalej len „Kia Slovakia s. r. o.“), súhlas s ich spracúvaním za účelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka na praktické vyučovanie v systému duálneho vzdelávania v Kia Slovakia s. r. o.. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od Kia Slovakia s. r. o. oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: JUDr. Ondrej Kubička, Email: okubicka@kia.sk, Tel.: +421 41 515 1220 ; +421 41 515 5555

Dosahovaný prospech (priemer)

... každý absolvent má uplatnenie

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2021 Kia Slovakia s. r. o. Všetky práva vyhradené