KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prázdny

Médiá

Komunikácia a vzťahy s verejnosťou


Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom

Tel.: +421 41 515 0111
Mail: media@kia.sk

Kontaktný formulár

Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01 (ďalej len „KMS“), súhlas s ich spracúvaním za účelom vybavenia Vašej žiadosti a následnej archivácie. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované v lehote do 1 roka.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KMS oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: JUDr. Ondrej Kubička,
+421 41 515 1220; +421 41 515 5555, okubicka@kia.sk

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2017 KIA MOTORS SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.