KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prázdny

Médiá

Komunikácia a vzťahy s verejnosťou


Kia Slovakia s. r. o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom

Tel.: +421 41 515 0111
Mail: media@kia.sk

Kontaktný formulár


Odoslaním kontaktného formulára udeľujem ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35 876 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15074/L (ďalej len „Kia“) ako prevádzkovateľovi dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov:

  • V rozsahu osobných údajov vyplnených v osobnom dotazníku a údajov uvedených v životopise, za účelom* zaradenia do databázy uchádzačov o pracovné miesta v Kia a komunikácie súvisiacej s uskutočnením výberového konania.

Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka alebo do odvolania  súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na e-mail podnet@kia.sk alebo aj osobne na adrese sídla Kia na sekcii dodržiavanie pravidiel a interný audit. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré mu predchádzalo.

Vyhlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a som si vedomý/á, že prípadným poskytnutím vyššie uvedeného súhlasu mi nevzniká nárok na finančnú odmenu a že Kia ma poučila o dostupnosti informácií o mojich právach, v súvislosti so získavaním a spracúvaním mojich osobných údajov na webovom sídle Kia – https://www.kia.sk/sk/kontakt/ochrana-osobnych-udajov.

  • V prípade uchádzania sa o konkrétne pracovné miesto bude právnym základom spracúvania osobných údajov Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: JUDr. Ondrej Kubička,
+421 41 515 1220; +421 41 515 5555, okubicka@kia.sk

 

 

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2021 Kia Slovakia s. r. o. Všetky práva vyhradené