ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prázdny

Kia Slovakia je spoločnosťou so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu, so zavedeným a certifikovaným systémom environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001, ktorý pomáha nielen efektívne riadiť a plniť právne a iné požiadavky, ale tiež neustále zlepšovať ochranu životného prostredia. Dôležitou súčasťou systému je aj pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií, médií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov, odpadových vôd a emisií v prepočte na vyrobené vozidlo a prijímanie environmentálnych  opatrení na znižovanie vplyvu na životné prostredie.

Kia Slovakia si stanovila nasledovné dlhodobé environmentálne ciele:

  • znižovanie emisií a rizika poškodenia životného prostredia

  • znižovanie množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie miery ich recyklácie a zhodnotenia

  • znižovanie množstva vstupných surovín, energií a chemických látok na vyrobené vozidlo a motor

  • zvyšovanie úrovne havarijnej pripravenosti

  • rozvoj manažmentu chemických látok (REACH) a zvyšovanie povedomia zamestnancov

Zameriavame sa na výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu, dôkazom čoho sú certifikáty pre nami vyrábané modely: LCA - Posudzovanie životného cyklu podľa ISO 14040 a Integrovanie environmentálnych aspektov do návrhu a vývoja výrobku podľa ISO 14062.

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k dlhodobému podnikateľskému úspechu. 

 

Spoločnosť Kia Slovakia, s. r. o. má platné integrované povolenie na prevádzku Kia Slovakia, Závod na výrobu automobiov – Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd vydané v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Integrované povolenie, ktorého súčasťou je aj zariadenie na zneškodnenie odpadu (Čistiareň odpadových vôd) je zverejnené na webovom sidle Slovenskej inšpekcie životného prostredia http://www.sizp.sk/ v časti IPKZ/Integrované povolenia/Vydané integr.povolenia.

V zmysle § 34 ods. 2 písm. j) zákona 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov vo veciach vedenia prevádzkovej evidencie, zisťovania množstva emisií, oznamovania údajov o emisiách a zdroji, predkladania správ, súboru parametrov a opatrení a programov na zníženie množstva emisií a informovania verejnosti, povinní zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o znečisťovaní ovzdušia vrátane výsledkov monitorovania emisií a kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa osobitného predpisu 67) v rozsahu a forme ustanovenej podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. g), ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.