ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prázdny

Kia Slovakia je spoločnosťou so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Dôkazom toho je prijatá environmentálna stratégia 2020. Súčasťou stratégie sú tri hlavné piliere:

 • Environmentálne povedomie, riadenie a spolupráca

 • Úspora energií a znižovanie emisií

 • Odpad ako zdroj

Taktiež máme  zavedený a certifikovaný systém environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001, ktorý nám pomáha nielen efektívne riadiť a plniť právne a iné požiadavky, ale tiež neustále zlepšovať ochranu životného prostredia. Dôležitou súčasťou systému je aj pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií, médií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov, odpadových vôd a emisií v prepočte na vyrobené vozidlo a prijímanie environmentálnych  opatrení na znižovanie vplyvu na životné prostredie.

Kia Slovakia si stanovila nasledovné dlhodobé environmentálne ciele:

 • znižovanie emisií a rizika poškodenia životného prostredia

 • znižovanie množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie miery ich recyklácie a zhodnotenia

 • znižovanie množstva vstupných surovín, energií a chemických látok na vyrobené vozidlo a motor

 • zvyšovanie úrovne havarijnej pripravenosti

 • rozvoj manažmentu chemických látok (REACH) a zvyšovanie povedomia zamestnancov

Zameriavame sa na výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu, dôkazom čoho sú certifikáty pre nami vyrábané modely: LCA - Posudzovanie životného cyklu podľa ISO 14040 a Integrovanie environmentálnych aspektov do návrhu a vývoja výrobku podľa ISO 14062.

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k dlhodobému podnikateľskému úspechu.

Berúc v úvahu víziu, stratégiu a kľúčové hodnoty sa zaväzujeme k dodržiavaniu nasledovných princípov a záväzkov:

 1. Životné prostredie považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti Kia Slovakia.

 1. Naším cieľom je zlepšovať environmentálnu výkonnosť a preto sa zaväzujeme sústavne zlepšovať systém environmentálneho manažérstva.

 1. Podporujeme ekonomický rozvoj a zároveň sa zaväzujeme chrániť životné prostredie.

 1. Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi, požiadavkami normy ISO 14001:2015 a ostatnými požiadavkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.

 1. Pravidelne monitorujeme a hodnotíme environmentálnu výkonnosť, environmentálne ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.

 1. Pri podnikateľskej činnosti kladieme dôraz na prevenciu znečisťovania pôdy, ovzdušia a vôd, udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov a surovín a zmierňovanie klimatických zmien s cieľom minimalizovať náš vplyv na životné prostredie.

 1. Vedenie spoločnosti zaväzuje všetky osoby pracujúce pod jej riadením k napĺňaniu uvedených zámerov.

 

Kyong-Jae Lee

Prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia

Spoločnosť Kia Slovakia, s.r.o. má platné integrované povolenie na prevádzku KIA SLOVAKIA, Závod na výrobu automobiov – Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd vydané v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Integrované povolenie, ktorého súčasťou je aj zariadenie na zneškodnenie odpadu (Čistiareň odpadových vôd) je zverejnené na webovom sidle Slovenskej inšpekcie životného prostredia http://www.sizp.sk/ v časti IPKZ/Integrované povolenia/Vydané integr.povolenia.

                                                                                                              

                                                                                                                                                                          2016

Prázdny
Prázdny

COPYRIGHT(C) 2017 KIA SLOVAKIA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.