ODPREDAJ MATERIÁLU
–––––––––

Podmienky k ponuke predaja nepotrebného majetku KMS

 

  1. Predmet ponuky

Predmetom ponuky je predaj nepotrebného majetku Kia Motors Slovakia s.r.o. (ďalej „KMS“), ktorý je uvedený v Zozname ponúk.

Zverejnením nepotrebného majetku v Zozname ponúk KMS vyhlasuje súťaž fyzickým a právnickým osobám o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na jeho odkúpenie (ďalej „návrh“).

 

  1. Náležitosti návrhu

Návrh musí obsahovať:

  • Identifikačné údaje navrhovateľa (meno a priezvisko/obchodné meno/názov, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, údaje o registrácii)

  • Kontaktné údaje navrhovateľa (emailová adresa a telefonický kontakt)

  • Navrhovanú kúpnu cenu vybraného nepotrebného majetku KMS zo Zoznamu ponúk bez DPH

Návrh sa predkladá v Lehote na podanie návrhu uvedenej v Zozname ponúk; na návrh predložený po tejto lehote KMS nebude prihliadať. KMS prihliada iba na návrh, ktorý zodpovedá týmto podmienkam. Odchýlenie návrhu od týchto podmienok nie je prípustné.

Návrh sa predkladá elektronicky na emailovú adresu uvedenú v Zozname ponúk. Po predložení návrhu nie je možné návrh odvolať, meniť ani dopĺňať. Oprava chýb, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je po jeho predložení vylúčená.

Žiadosť o obhliadku je možné zasielať na emailovú adresu pre obhliadku uvedenú v Zozname ponúk najneskôr do uplynutia Lehoty na podanie návrhu.

  1. Obsah kúpnej zmluvy

KMS trvá na nasledovnom obsahu kúpnej zmluvy:

  • Dodacia podmienka: EXW výrobný závod KMS v Tepličke nad Váhom, Slovenská republika (INCOTERMS 2010)

  • Platobná podmienka: splatnosť 100 % kúpnej ceny pred dodaním

  1. Ďalšie podmienky

KMS vyberie návrh, ktorý jej najlepšie vyhovuje a tento návrh prijme.

KMS oznámi navrhovateľovi, ktorého návrh bol vybratý, jeho prijatie v Lehote na oznámenie vybraného návrhu uvedenej v Zozname ponúk a to elektronicky na emailovú adresu uvedenú v návrhu, čím vznikne medzi KMS a navrhovateľom kúpna zmluva. Ak KMS oznámi prijatie návrhu po Lehote na oznámenie vybraného návrhu uvedenej v Zozname ponúk, kúpna zmluva nevznikne, ak navrhovateľ, ktorého návrh KMS vybrala, oznámi KMS bez zbytočného odkladu po dôjdení oznámenia o prijatí návrhu, že odmieta kúpnu zmluvu uzavrieť.

KMS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

KMS bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania podľa týchto podmienok upovedomí navrhovateľov, ktorí neuspeli, že KMS ich návrhy odmietla; KMS zašle upovedomenie elektronicky na emailovú adresu uvedenú v návrhu.

Navrhovateľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s jeho účasťou v ponukovom konaní podľa týchto podmienok.

KMS si vyhradzuje právo túto ponuku kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť jej podmienky. Zrušenie ponuky alebo zmenu jej podmienok KMS uverejní na tomto webovom sídle.

Zoznam ponúk KMS