Zavádzanie systému environmentálneho manažérstva v Kia Motors Slovakia

Zavádzanie Systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2004 je rozšírené v celosvetovom meradle. Hlavným zámerom je popísanie a riadenie vplyvu organizácie na životné prostredie s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou životného prostredia a sociálno-ekonomickými potrebami spoločnosti.

Zavedením SEM Kia Motors Slovakia získa prehľad o možných nebezpečenstvách z nehôd vo vzťahu k životnému prostrediu a zníži riziko z porušovania právnych predpisov a následných postihov a pokút.

Úmyslom zavedenia SEM je taktiež posilnenie environmentálneho povedomia zamestnancov a v neposlednom rade aj vplyv na dobré meno spoločnosti.

Východiskovým bodom pre zavádzanie SEM je stanovenie environmentálnej politiky. V prevádzke to znamená najmä kladenie dôrazu na dodržiavanie určených pracovných postupov a návykov v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia a všeobecnými zásadami ochrany ovzdušia, vôd a nakladania s odpadmi.

Implementáciou SEM v našom závode bola poverená konzultačná spoločnosť EKOCONSULT-enviro.

Proces implementácie SEM sa nezameriava len na tvorbu dokumentácie, ale kladie dôraz najmä na praktické využitie SEM, čo predstavuje napr. bezpečnú manipuláciu s chemikáliami a ich skladovanie či správne triedenie odpadu.

Celý proces zavádzania SEM v rámci našej spoločnosti trval deväť mesiacov a vyústil do certifikácie akreditovanou organizáciou DNV Slovakia, ktorá nám koncom roka 2007 vydá medzinárodne platný a uznávaný certifikát. Kia Motors Slovakia si je vedomá svojho vplyvu na životné prostredie a snaží sa minimalizovať negatívne dôsledky svojich aktivít na okolité prostredie. Zároveň sa Kia Motors Slovakia zaväzuje naďalej rozvíjať a zlepšovať tieto aktivity aj v budúcnosti.