Ocenenie Leading HR Organisation 2015

Poradenská spoločnosť PwC vyhlásila víťazov štvrtého ročníka ocenenia Leading HR Organisation - súťaže, kde sú oceňované firmy, ktoré najefektívnejšie riadia svoj ľudský kapitál a určujú najlepšie praktiky v oblasti ľudských zdrojov na trhu. Základom súťaže je štúdia HR Controlling, ktorú realizuje každoročne spoločnosť PwC Slovensko.rámci tejto štúdie vyhlásila PwC už po štvrtýkrát súťaž o najlepšie spoločnosti v jednotlivých sektoroch. „Jedinečnosť tohto ocenenia spočíva v tom, že vyhodnocujeme indikátory na základe reálne poskytnutých dát reflektujúce efektivitu riadenia ľudského kapitálu. Zároveň zohľadňujeme široké spektrum HR indikátorov vrátane ich vplyvu na finančné výsledky firmy. Hodnoty jednotlivých indikátorov analyzujeme a porovnávame k mediánovej hodnote príslušného sektoru. Tento prístup garantuje transparentnosť a spravodlivosť tohto ocenenia.“ vraví Peter Lackó, líder oddelenia Poradenstvo pre ľudské zdroje PwC.

Hodnotili sme:

1. Priame – hodnotíme oblasti, ktoré spoločnosť priamo riadi a ovplyvňuje (sem zaraďujeme vzdelávanie a rozvoj, odmeňovanie, zamestnanecké výhody, riadenie kariéry alebo nábor a výber)

2. Nepriame – posudzujeme dôsledky riadenia HR procesov a prostredia v spoločnosti (ako absencia, fluktuácia)

3. Organizačná štruktúra – hodnotíme efektivitu organizačnej štruktúry a podporných funkcií

4. Produktivita a financie – posudzujeme dopad HR riadenia na finančné výsledky (ako napríklad pridanú hodnotu, produktivitu ľudského kapitálu, návratnosť investícií)

„Je potrebné spomenúť, že ocenenie je výsledkom nielen úsilia útvarov ľudských zdrojov, ale aj celkového výkonu firiem. Preto uznanie patrí okrem pracovníkov HR aj ostatným manažérom, ktorí sa aktívne podieľajú na riadení ľudských zdrojov.“ dodáva Peter Lackó.

V štvrtom ročníku získali titul „Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu" nižšie uvedené organizácie. Víťazom gratulujeme!

Československá obchodná banka, a.s., v sektore Bankovníctvo

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., v sektore Poisťovníctvo

Stredoslovenská energetika, a.s., v sektore Energetika

Roche Slovensko, s.r.o., v sektore Farmaceutický priemysel

Kia Motors Slovakia s.r.o., v sektore Automobilový priemysel

FORTISCHEM s.r.o., v sektore Výroba

ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., v sektore Strojárstvo

SkyToll, a.s. v sektore Informačné technológie

Zdroj: PricewaterhouseCoopers