Kia Slovakia podpísala so Žilinskou univerzitou memorandum o spolupráci

Vo štvrtok 26. januára podpísal prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia Geon Won Shin na pôde Žilinskej univerzity v Žiline spoločné memorandum s rektorom prof. Ing. Jánom Čelkom, CSc. Obe strany sa podpisom rozhodli formalizovať vzájomne výhodnú dohodu o vzdelávaní, vede, spolupráci a výskumných aktivitách.

„Podpisom memoranda formálne začíname spoluprácu, ktorá obom stranám prinesie mnohé benefity. Ide predovšetkým o oblasť projektov, grantov a riešení z oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Verím, že vzájomná podpora a spolupráca expertov oboch strán v oblastiach strojárstva, Priemyslu 4.0, riadenia, ergonómie a ďalších otázok súvisiacich s automobilovým priemyslom už čoskoro prinesie prvé výsledky,“ zdôraznil Geon Won Shin prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia.

„Teší ma, že rozširujeme možnosti vzájomnej spolupráce, ktorá aj vďaka našim vedeckovýskumným pracovníkom a študentom môže priniesť praktické výstupy pre potreby praxe a umožní rozvoj vzdelávania podľa aktuálnych požiadaviek trhu,“ doplnil Ján Čelko, rektor Žilinskej univerzity v Žiline.

Na slávnostnom podpise memoranda sa zúčastnil aj prezident spoločnosti Kia Europe, Won Jeong Jeong. Kia Europe zastrešuje aktivity značky v regióne a plne sa usiluje o získanie najlepších talentov na kontinente pre všetky oblasti podnikania. Účasť prezidenta spoločnosti Kia Europe podčiarkuje dôležitosť tejto témy pre značku. „Kia si uvedomuje, že ak chceme byť poskytovateľom mobility číslo jeden, potrebujeme vyhrať preteky o talenty medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, v tomto prípade študentami, ktorí budú výrazne určovať nielen budúcnosť značky Kia, ale aj budúcnosť, v ktorej budeme žiť.“

Memorandum okrem vzájomných konzultácii medzi odborníkmi oboch strán má za účel aj uľahčenie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov pri vypracovávaní bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Kia Slovakia umožní taktiež bezplatné stáže, prax alebo aj platené štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity.