Duálne vzdelávanie v Kia Slovakia

Efektívna a produktívna spolupráca medzi spoločnosťou Kia Slovakia a strednými školami už od roku 2016 znamená rozvoj študentov s dlhodobým zameraním na najnovšie trendy. Ide o zosúladenie výučby v školách a v spoločnosti Kia Slovakia zameranej na praktické vzdelávanie. Duálne vzdelávanie vníma Kia Slovakia ako dôležitý krok k úspešnému uplatneniu absolventov a získavaniu kvalitných zamestnancov.

V aktuálnom školskom roku pokračuje spolupráca s tromi školami: Strednou odbornou školou strojníckou, Kysucké Nové Mesto; Spojenou školou, Martin a Strednou odbornou školou elektrotechnickou, Žilina. Pre študentov duálneho vzdelávania v spolupráci s Kia Slovakia je dispozícii študijný program Mechanik špecialista automobilovej výroby, ktorý trvá 3 roky a poskytuje študentom hlbšie vedomosti a zručnosti v oblasti automobilovej výroby. Nový štvorročný študijný program Autotronik umožní absolventom uplatnenie ako technik konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. Ďalším štvorročným odborom je Programátor obrábacích a zváracích strojov ako aj študijný program Mechanik elektrotechnik – automatizačná technika. Absolventi tohto odboru nájdu možnosť pracovného uplatnenia ako obsluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov strojov a zariadení spolu s programovaním automatov. Záujemcovia o duálne vzdelávanie v spolupráci s Kia Slovakia majú aktuálne možnosť sa prihlásiť do 26. marca priamo na webovej stránke https://www.kia.sk/sk/kariera/studenti/dualne-vzdelavanie, kde sa taktiež môžu dozvedieť ďalšie informácie. 

V Kia Slovakia sa tím 23 interných trénerov intenzívne venuje 47 študentom tretieho a štvrtého ročníka z troch partnerských škôl počas celého obdobia praktického vzdelávania. Ďalších 37 študentov prvého a druhého ročníka rozvíja svoje základné zručnosti na stredných školách, kde v odborných učebniach absolvujú aj prax.

„Počas štúdia žiaci získavajú teoretické vzdelanie, ale aj cenné skúsenosti v oblasti pracovných návykov a začlenenia sa do tímu. Majú príležitosť pracovať s najmodernejšími technológiami, ktoré sa učia ovládať a nastavovať. Takto nadobudnuté skúsenosti výrazne skracujú adaptačnú fázu, prinášajú lepšie mzdové podmienky a konkurenčnú výhodu našich absolventov pre uplatnenie sa na trhu práce,“ povedal Tomáš Potoček, hovorca spoločnosti Kia Slovakia.

Duálne vzdelávanie v Kia Slovakia prináša od začiatku pozitívne výsledky. Od roku 2016 bolo prijatých 168 talentovaných študentov, ktorí praktické skúsenosti získali priamo v priemyselnej výrobe. Tieto zručnosti im umožňujú nájsť si po ukončení štúdia prácu v oblasti automobilového priemyslu. Okrem toho študenti duálneho vzdelávania v Kia Slovakia ešte viac rozvíjajú svoje zručnosti vďaka kurzom a školeniam, ktoré im pomáhajú držať krok s najnovšími trendami a smerovaním v odvetví. Kia Slovakia poskytuje týmto študentom štipendium vo výške 50 až 150 eur mesačne v závislosti od navštevovaného ročníka, bezplatnú dopravu a príspevok na stravu a možnosť brigád, čo im umožňuje zbierať skúsenosti a finančne si prilepšiť až o 300 eur mesačne.

Duálne vzdelávanie využíva potenciál základných škôl a stredných odborných škôl na jednej strane a kvalifikovaných odborných tútorov na strane druhej. Tí sú pripravení študentom pomôcť dosiahnuť ich ciele a rozvíjať ich kariéru. Výrobné priestory sú miestom pre praktické školenia, kde študenti môžu získať reálne skúsenosti.

V základnej škole prichádza k rozhodovaniu medzi všeobecným a odborným vzdelávaním, pri ktorom je dôležité poskytnúť žiakom a ich rodičom dostatočné informácie a podporu pri rozhodovaní. „Pri tomto plnia dôležitú úlohu výchovní poradcovia, ktorí sú vo všetkých základných školách a sú kompetentní poradiť žiakom a ich rodičom pri výbere strednej školy, svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami im vedia pomôcť a usmerniť ich pri rozhodovaní,“ doplnila Milena Demková, vedúca oddelenia školstva a mládeže mesta Žilina.

Stredné školy čelia výzvam pri poskytovaní atraktívneho a kvalitného vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby a schopnosti žiakov a zároveň zohľadňuje požiadavky trhu práce zabezpečiť, aby žiaci získali potrebné zručnosti pre svoju budúcu kariéru. „Zriaďovatelia čelia výzvam v oblasti technológií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou modernej doby a významne ovplyvňujú spôsob výučby ako aj nedostatok kvalifikovaných učiteľov,“ vysvetlil Ľuboš Berešík, vedúci oddelenia výkonu správy školstva Žilinského samosprávneho kraja. 

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste už viac ako 70 rokov pripravuje žiakov pre prácu v strojárskom priemysle. Počas svojej existencie škola vychovala viac ako 10 000 odborníkov, ktorí pôsobia vo viacerých oblastiach hospodárstva. V súčasnosti má výchovu a vzdelávanie primerane zabezpečovanú v odborných a polo-odborných učebniach vybavených modernými stojmi a vybavením plne kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi, technickým, ekonomickým a ďalším obslužným personálom. Škola sa stále snaží modernizovať a to aj vyučovací proces, aby držala krok s rýchlym napredovaním technológii vo výrobe najmä v oblasti Industry 4.0, virtuálnej reality, PLC systémov, alternatívnych zdrojov energie  a pod. „Duálny systém vzdelávania umožňuje nielen žiakom možnosť odborného a kariérneho rastu, ale prehlbuje aj spoluprácu medzi školou a firmami v nových témach ako je spoločný deň otvorených dverí, školenia, kurzy a pod. Veľkým úspechom spolupráce bola spoločná príprava a realizácia nového študijného odboru autotronik, ktorý sa už vyučuje na našej škole,“ povedal Ondrej Holienčík, riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Kysucké Nové Mesto.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zodpovedá za koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku. Aj po skončení Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP podporuje duálne vzdelávanie prostredníctvom viacerých aktivít a nástrojov. Napríklad v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu aj prostredníctvom Talentcentra, ktoré je jedným z kľúčových a veľmi prínosných výstupov projektu. Cez jedinečný zážitok pomáha žiakom lepšie sa zorientovať v povolaniach a správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy a povolania. Regionálna podpora je realizovaná vďaka Regionálnym centrám ŠIOV. Naďalej, samozrejme, trvajú aj ďalšie spolupráce so školami, rodičmi, zamestnávateľmi, stavovskými a profesijnými organizáciami. Podpora prebieha rôznymi spôsobmi, napríklad aj informačnými a propagačnými aktivitami. Ponuka odborov a zastúpenie škôl a zamestnávateľov v rámci duálneho vzdelávania sú v súčasnosti naozaj rozsiahle a pestré.  „Projekt Duálne vzdelávanie u nás naštartoval a výrazne prehĺbil spoluprácu medzi strednými školami a zamestnávateľmi a na rozvíjaní tejto spolupráce sa naďalej aktívne podieľame, keďže je pre budúcnosť nevyhnutná. Ako zvyknem hovoriť, je to investícia do budúcnosti. Výsledky spolupráce medzi žiakom, školou a zamestnávateľom v rámci systému duálneho vzdelávania ako časťou odborného vzdelávania a prípravy sa totiž ukazujú až po určitom období,“ zhodnotil riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.

Okrem základných, stredných a vysokých škôl spolupracuje Kia Slovakia aj s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Žilina, čoho príkladom je partnerstvo v rámci poslednej Burzy informácií, ktorá sa koná 9. februára v Dome odborov v Žiline. Ide o podujatie s dlhoročnou tradíciou. Jeho úlohou je žiakom ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl poskytnúť potrebné informácie a poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania. Pozvané stredné školy a organizácie predstavujú učebné odbory, úspechy a možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce.