Text...

–––––––––
Kvalita

Kvalita je pre spoločnosť Kia Slovakia prvoradá. Kontrola kvality prebieha počas celého výrobného procesu, od dodávky výrobných dielov až po kontrolu vyrobeného automobilu.

Kvalitu kontrolujú štyri tímy, ktoré v laboratóriách pracujú s najmodernejšími technológiami. Svoju pozornosť sústreďujú na kontrolu kvality dielov, motora a vyrobených vozidiel, pričom nad všetkým dohliada špeciálny tím riadenia kontroly. 

Na konci celého procesu výroby a kontroly kvality špeciálny tím našich zamestnancov vykonáva nezávislú kontrolu, ktorá hodnotí náhodne vybrané vozidlá z pohľadu zákazníka. Ide o tzv. zákaznícky audit, v rámci ktorého je vozidlo opäť podrobené kontrole podľa sprísnených kritérií, čo zaručuje najvyššiu kvalitu a eliminuje riziko reklamácií zo strany zákazníkov.

–––––––––
Životné prostredie

Spoločnosť Kia Slovakia je spoločnosťou so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Dôkazom toho je i zavedený a certifikovaný systém environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001. Tento systém nás zaväzuje nielen k dodržiavaniu právnych a iných požiadaviek, ale aj k neustálemu zlepšovaniu v ochrane životného prostredia, pravidelnému hodnoteniu environmentálnej výkonnosti a k zvyšovaniu environmentálneho povedomia všetkých zamestnancov. Dôležitou súčasťou systému je aj pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov, odpadových vôd a emisií v prepočte na vyrobené vozidlo a prijímanie environmentálnych cieľov na ich znižovanie.

Kia Slovakia si stanovila nasledovné dlhodobé environmentálne ciele:

 • znižovanie emisií a rizika poškodenia životného prostredia,
 • znižovanie množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie miery ich recyklácie a zhodnotenia,
 • znižovanie množstva vstupných surovín, energií a chemických látok na vyrobené vozidlo a motor,
 • zvyšovanie úrovne havarijnej pripravenosti,
 • rozvoj manažmentu chemických látok (REACH) a zvyšovanie povedomia zamestnancov.

V závode sa používajú najmodernejšie technológie a postupy. Vo všetkých výrobných prevádzkach je zavedený systém riadenia odpadov a zabezpečené správne triedenie a zaobchádzanie s odpadmi. V lakovni sa používajú väčšinou vodou riediteľné farby s nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC). Priemyselné odpadové vody sú v chemickom a fyzikálnom stupni čistené v dvoch vlastných čistiarňach odpadových vôd (ČOV I a ČOV II). Biologický stupeň čistenia sa následne vykonáva v mestskej ČOV Hričov.

Zameriavame sa na vývoj a výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu, dôkazom čoho sú certifikáty pre nami vyrábané modely: LCA - Posudzovanie životného cyklu podľa ISO 14040 a Integrovanie environmentálnych aspektov do návrhu a vývoja výrobku podľa ISO 14062.

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k dlhodobému podnikateľskému úspechu.

Prázdny

–––––––––
Enviromentálna politka

Kia Slovakia si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Súčasťou našich podnikových aktivít je záujem o otázky ochrany životného prostredia a o našu spoluúčasť pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti.

 

Environmentálna politika Kia Slovakia vychádza z nasledovných princípov:

 1. Životné prostredie považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti Kia Slovakia.
 2. Podporujeme ekonomický rozvoj a zároveň chránime životné prostredie.
 3. Rešpektujeme súčasnú a budúcu hodnotu životného prostredia.
 4. Uplatňujeme princíp neustáleho zlepšovania v ochrane životného prostredia.
 5. Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
 6. Pri prevádzke výrobných procesov kladieme dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať ich vplyv na životné prostredie.
 7. Vyvíjame maximálne úsilie na vývoj a prevádzku ekologických výrobných technológií za účelom efektívneho využívania prírodných zdrojov a surovín.
 8. Pravidelne monitorujeme a hodnotíme našu environmentálnu výkonnosť, environmentálne plány a ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.
 9. Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia a vplyvov ich činností na životné prostredie
  za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.

  Eek-Hee Lee
  Prezident a CEO Kia Slovakia

–––––––––
Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov predstavuje jednu z kľúčových hodnôt spoločnosti.

Spoločnosť je presvedčená, že okrem humánnej zodpovednosti za zamestnancov, napomáha zvyšovanie úrovne bezpečnosti pri práci aj skvalitniť pracovné podmienky a zefektívniť produktivitu a kvalitu práce. Za týmto účelom je kladený veľký dôraz na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ten pozostáva z činností v súlade s legislatívou, kladenia dôrazu na preventívne opatrenia, pravidelného hodnotenia stavu bezpečnosti a zapájania zamestnancov do systému. Zamestnanci sú počas celého roka motivovaní k bezpečnému správaniu sa na pracoviskách. Povedomie o bezpečnosti je zvyšované školeniami, kampaňami a rôznymi publikáciami. Mnohé z výrobných technológií patria medzi najmodernejšie na trhu aj z hľadiska bezpečnosti.

Trvalé zlepšovanie úrovne bezpečnosti na pracoviskách, spoločnosť deklaruje implementovaným systémom manažérstva BOZP podľa medzinárodne uznávanej normy OHSAS 18001:2009 a od roku 2014 aj ocenením „Bezpečný podnik,“ ktorý zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov tvorí prioritu spoločnosti a preto je jedným z jej cieľov, stať sa globálnym lídrom na trhu s nulovým výskytom pracovných úrazov.

Politika BOZP / OHS 

 

 


–––––––––
Informačná bezpečnosť

Podnikové informácie patria medzi najcennejšie aktíva, preto naša spoločnosť v súčasnosti implementuje Systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001. Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií. Informačné aktíva sú všetky aktíva, ktoré obsahujú informácie potrebné na realizovanie podnikateľských aktivít, alebo sú prostriedkom na využívanie iných aktív. Organizácie disponujúce týmto certifikátom môžu preukázať svoju schopnosť trvalo uplatňovať bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia informačné aktíva spoločnosti a poskytujú tak istotu aj svojim obchodným partnerom.

ISMS Policy

Kvalita

Kvalita je pre spoločnosť Kia Slovakia prvoradá. Kontrola kvality prebieha počas celého výrobného procesu, od dodávky výrobných dielov až po kontrolu vyrobeného automobilu.

Kvalitu kontrolujú štyri tímy, ktoré v laboratóriách pracujú s najmodernejšími technológiami. Svoju pozornosť sústreďujú na kontrolu kvality dielov, motora a vyrobených vozidiel, pričom nad všetkým dohliada špeciálny tím riadenia kontroly. 

Na konci celého procesu výroby a kontroly kvality špeciálny tím našich zamestnancov vykonáva nezávislú kontrolu, ktorá hodnotí náhodne vybrané vozidlá z pohľadu zákazníka. Ide o tzv. zákaznícky audit, v rámci ktorého je vozidlo opäť podrobené kontrole podľa sprísnených kritérií, čo zaručuje najvyššiu kvalitu a eliminuje riziko reklamácií zo strany zákazníkov.

Prázdny
Prázdny

Životné prostredie

Spoločnosť Kia Slovakia je spoločnosťou so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Dôkazom toho je i zavedený a certifikovaný systém environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001. Tento systém nás zaväzuje nielen k dodržiavaniu právnych a iných požiadaviek, ale aj k neustálemu zlepšovaniu v ochrane životného prostredia, pravidelnému hodnoteniu environmentálnej výkonnosti a k zvyšovaniu environmentálneho povedomia všetkých zamestnancov. Dôležitou súčasťou systému je aj pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov, odpadových vôd a emisií v prepočte na vyrobené vozidlo a prijímanie environmentálnych cieľov na ich znižovanie.

Kia Slovakia si stanovila nasledovné dlhodobé environmentálne ciele:

 • znižovanie emisií a rizika poškodenia životného prostredia,
 • znižovanie množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie miery ich recyklácie a zhodnotenia,
 • znižovanie množstva vstupných surovín, energií a chemických látok na vyrobené vozidlo a motor,
 • zvyšovanie úrovne havarijnej pripravenosti,
 • rozvoj manažmentu chemických látok (REACH) a zvyšovanie povedomia zamestnancov.

V závode sa používajú najmodernejšie technológie a postupy. Vo všetkých výrobných prevádzkach je zavedený systém riadenia odpadov a zabezpečené správne triedenie a zaobchádzanie s odpadmi. V lakovni sa používajú väčšinou vodou riediteľné farby s nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC). Priemyselné odpadové vody sú v chemickom a fyzikálnom stupni čistené v dvoch vlastných čistiarňach odpadových vôd (ČOV I a ČOV II). Biologický stupeň čistenia sa následne vykonáva v mestskej ČOV Hričov.

Zameriavame sa na vývoj a výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu, dôkazom čoho sú certifikáty pre nami vyrábané modely: LCA - Posudzovanie životného cyklu podľa ISO 14040 a Integrovanie environmentálnych aspektov do návrhu a vývoja výrobku podľa ISO 14062.

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k dlhodobému podnikateľskému úspechu.

Prázdny

Enviromentálna politika spoločnosti Kia Slovakia

Kia Slovakia si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Súčasťou našich podnikových aktivít je záujem o otázky ochrany životného prostredia a o našu spoluúčasť pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti.

 

Environmentálna politika Kia Slovakia vychádza z nasledovných princípov:

 1. Životné prostredie považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti Kia Slovakia.
 2. Podporujeme ekonomický rozvoj a zároveň chránime životné prostredie.
 3. Rešpektujeme súčasnú a budúcu hodnotu životného prostredia.
 4. Uplatňujeme princíp neustáleho zlepšovania v ochrane životného prostredia.
 5. Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
 6. Pri prevádzke výrobných procesov kladieme dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať ich vplyv na životné prostredie.
 7. Vyvíjame maximálne úsilie na vývoj a prevádzku ekologických výrobných technológií za účelom efektívneho využívania prírodných zdrojov a surovín.
 8. Pravidelne monitorujeme a hodnotíme našu environmentálnu výkonnosť, environmentálne plány a ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.
 9. Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia a vplyvov ich činností na životné prostredie
  za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.

  Eek-Hee Lee
  Prezident a CEO Kia Slovakia

Štvrťročné správy

Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov predstavuje jednu z kľúčových hodnôt spoločnosti.

 


Spoločnosť je presvedčená, že okrem humánnej zodpovednosti za zamestnancov, napomáha zvyšovanie úrovne bezpečnosti pri práci aj skvalitniť pracovné podmienky a zefektívniť produktivitu a kvalitu práce. Za týmto účelom je kladený veľký dôraz na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ten pozostáva z činností v súlade s legislatívou, kladenia dôrazu na preventívne opatrenia, pravidelného hodnotenia stavu bezpečnosti a zapájania zamestnancov do systému. Zamestnanci sú počas celého roka motivovaní k bezpečnému správaniu sa na pracoviskách. Povedomie o bezpečnosti je zvyšované školeniami, kampaňami a rôznymi publikáciami. Mnohé z výrobných technológií patria medzi najmodernejšie na trhu aj z hľadiska bezpečnosti.

Trvalé zlepšovanie úrovne bezpečnosti na pracoviskách, spoločnosť deklaruje implementovaným systémom manažérstva BOZP podľa medzinárodne uznávanej normy OHSAS 18001:2009 a od roku 2014 aj ocenením „Bezpečný podnik,“ ktorý zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov tvorí prioritu spoločnosti a preto je jedným z jej cieľov, stať sa globálnym lídrom na trhu s nulovým výskytom pracovných úrazov.

Informačná bezpečnosť

Podnikové informácie patria medzi najcennejšie aktíva, preto naša spoločnosť v súčasnosti implementuje Systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001. Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií. Informačné aktíva sú všetky aktíva, ktoré obsahujú informácie potrebné na realizovanie podnikateľských aktivít, alebo sú prostriedkom na využívanie iných aktív. Organizácie disponujúce týmto certifikátom môžu preukázať svoju schopnosť trvalo uplatňovať bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia informačné aktíva spoločnosti a poskytujú tak istotu aj svojim obchodným partnerom.

Prázdny
Prázdny
Prázdny