_________
Žiadosť o zamestnanie

Zvolená pozícia: Všeobecná

Osobné informácie:

Trvalý pobyt

Mám dočasný pobyt na inej adrese ako je uvedené vyššie

Vzdelanie:

Stredná škola

(Stredná odborná škola Košice-Šaca)

(napr. hutník operátor)

Pridať vysokoškolské vzdelanie

Pracovné skúsenosti:

Zamestnanie #1

Uveďte relevantné pracovné skúsenosti

(napr. údržbár, ekonóm, programátor)

(Zadajte rok)

(Zadajte rok)

(napr. údržba elektrických zariadení, programovanie CNC zariadení, atď.)
Pridať pracovnú skúsenosť Odstrániť pracovnú skúsenosť

Dodatočné informácie:

Dodatočné informácie

#1

Pridať ďalšie
#1

Pridať ďalšie

Pridať ďalšie

Príloha

Spracovanie osobných údajov

Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 832, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom 013 01, súhlas s ich spracúvaním za účelom výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované.

V prípade záujmu o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie nás o tejto skutočnosti vopred informujte. Osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie budú spracúvané po dobu jedného roka alebo do jeho odvolania.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KMS oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: JUDr. Matúš Kuzmiak, LL.M., Email: mkuzmiak@kia.sk Tel.: 041/515 1062