_________
Bezpečnosť

–––––––––
Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov predstavuje jednu z kľúčových hodnôt spoločnosti.

Spoločnosť je presvedčená, že okrem humánnej zodpovednosti za zamestnancov, napomáha zvyšovanie úrovne bezpečnosti pri práci aj skvalitniť pracovné podmienky a zefektívniť produktivitu a kvalitu práce. Za týmto účelom je kladený veľký dôraz na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ten pozostáva
z činností v súlade s legislatívou, kladenia dôrazu na preventívne opatrenia, pravidelného hodnotenia stavu bezpečnosti a zapájania zamestnancov do systému. Zamestnanci sú počas celého roka motivovaní k bezpečnému správaniu sa na pracoviskách. Povedomie o bezpečnosti je zvyšované školeniami, kampaňami a rôznymi publikáciami. Mnohé z výrobných technológií patria medzi najmodernejšie na trhu aj z hľadiska bezpečnosti.

Trvalé zlepšovanie úrovne bezpečnosti na pracoviskách, spoločnosť deklaruje implementovaným systémom manažérstva BOZP podľa medzinárodne uznávanej normy OHSAS 18001:2009 a od roku 2014 aj ocenením „Bezpečný podnik,“ ktorý zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov tvorí prioritu spoločnosti a preto je jedným z jej cieľov, stať sa globálnym lídrom na trhu s nulovým výskytom pracovných úrazov.

» Politika BOZP / OHS