_________
Systém duálneho vzdelávania

–––––––––
Duálne vzdelávanie

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytované:

 • vo výrobnom závode Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1 v Tepličke nad Váhom,
 • vo Vzdelávacom stredisku, Hlavná 400/1, Gbeľany,
 • na Strednej odbornej škole strojníckej, Športová 1326,
  Kysucké Nové Mesto.

Teoretické vyučovanie bude poskytované:

 • na Strednej odbornej škole strojníckej, Športová 1326,
  Kysucké Nové Mesto

Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v 1. ročníku v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod. v 2. až 4. ročníku od 7.00 hod. do 14.00 hod.

Pre študijný odbor 2679 K Mechanik mechatronik, bude praktické vyučovanie prebiehať každý prvý kalendárny týždeň od pondelka do piatka (5 dní). Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Pre študijný odbor 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, bude praktické vyučovanie prebiehať každý prvý kalendárny týždeň od pondelka do piatka (5 dní). Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Pre učebný odbor 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby, bude praktické vyučovanie prebiehať každý prvý kalendárny týždeň od pondelka do pondelka (6 dní). Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od utorka do piatka každý druhý kalendárny týždeň,  podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. 

 

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: montáž exteriérových a interiérových častí vozidla vrátane kompletizácie častí motora, obsluha zariadení a strojov vo výrobných priestoroch.

V 4-ročnom študijnom odbore 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplne stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu nastavovanie, obsluha a programovanie obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

V 4-ročnom študijnom odbore 2679 K Mechanik mechatronik absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplne stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: obsluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov strojov a zariadení aj pomocou automatizačnej techniky. Obsluhova pneumatických a hydraulických strojov a prístrojov ovládané ručne, elektricky alebo počítačom. Programovanie automatov.

 

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,

 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,
 • poskytnutie autobusovej dopravy na existujúcich autobusových spojoch spoločnosti

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
 • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.

 

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • testu zručnosti,
 • prijímacieho pohovoru,
 • poradenstva so psychológom.

     Prihláška - duálne vzdelávanie na stiahnutie.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

Martin Hollý, Tel: 041/515 1717, vzdelavanie@kia.sk
Mgr. Zdenka Ballayová, Tel: 041/421 2213 alebo 0905 461 560, souknm@za.psg.sk

–––––––––
Formulár pre študentov

Vyberte odbor
Žiak

Zákonný zástupca

"Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a osobné údaje zákonného zástupcu žiaka (ďalej len "osobné údaje dotknutých osôb") budú spracúvané spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o, so sídlom Sv.Jána Napomuckého 1282/1,Teplička nad Váhom 013 01,IČO 35 876 832 (ďalej len "Prevádzkovateľ") v rozsahu, v akom sú poskytnuté,v súlade s  § 10 ods. 3písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "ZOOÚ") za účelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka na praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku u Prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb budú Prevádzkovateľom po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu spracúvania bezodkladne zlikvidované v zmysle § 17 ZOOÚ."

Dosahovaný prospech (priemer)

Odporúčanie triedneho učiteľa

... každý absolvent má uplatnenie