Aktuality

Zamestnanecký grantový program - Vzdelávanie v regióne 2017

24.01.2017

Výzva k predloženiu žiadostí o grant

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže.

Vaše návrhy projektov môžete podávať do 20. februára 2017.

Cieľ grantového programu:

 • podpora alternatívnych, tvorivých a inovatívnych foriem vzdelávania,
 • zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Cieľová skupina:

 • deti a mládež

Kto môže žiadať o grant:

 • materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy a univerzity,
 • centrá voľného času,
 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
 • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty ani záujmové združenia právnických osôb.

Podporované aktivity:

 • materiálne vybavenie na podporu alternatívnych, tvorivých a inovatívnych foriem vzdelávania, podporné aktivity alternatívneho, tvorivého a inovatívneho vzdelávania (workshopy, konferencie, záujmové krúžky), nové metodické, učebné a didaktické materiály.

Na čo môžete žiadať?

 • Náklady na nákup materiálneho vybavenia škôl, tried (interaktívne prístroje, softvér a pod.)
 • Náklady na nové didaktické a učebné pomôcky – nákup a tlač publikácií, kníh
 • Náklady na nové inovatívne metódy vzdelávania
 • Logistické náklady: prenájom školiacich miestností, učební
 • Honoráre pre odborných pracovníkov (kvalifikovaní lektori, psychológovia)
 • Marketing a komunikácia: publikácie, tlačové materiály, online marketing, max. do výšky 5 % z celkového projektového rozpočtu

Neoprávnené náklady:

 • režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie),
 • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa),
 • cestovné náklady a ubytovanie,
 • občerstvenie.

Výška grantu

Na grant je vyčlenená suma vo výške 150 000 EUR. Maximálna výška grantu je 5 000 EUR. Požadujeme spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 10 % z celkového projektového rozpočtu. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov. V rozpočte projektu musí byť uvedená žiadaná výška z Nadácie Kia Motors Slovakia maximálne však 5 000 EUR, nie viac. Prvé platby grantu budú realizované po podpise zmluvy vo výške 70 % z grantovanej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy.

Časový harmonogram

24. január 2017 Vyhlásenie grantového programu

20. február 2017 Uzávierka grantového programu

20. február 2017 – 8. marec 2017 Hodnotenie projektov

marec 2017 Oznámenie výsledkov grantového programu

16. marec 2017 – 15. august 2017 Realizácia projektov, monitoring, prvé splátky grantu (70 %)

31. august 2017 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu, a prečo projekt odporúča.

Jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt. Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.

Prijímanie žiadostí

Projekt je potrebné podať najneskôr do 20. februára 2017 do 24:00 hod iba prostredníctvom elektronického formulára na www.nadaciakia.egrant.sk cez osobné konto. Nevyžadujeme zasielanie žiadostí poštou.

Povinné prílohy žiadosti:

1. sken dokladu o pridelení IČO,

2. sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Pri registrácii je potrebné si vybrať program EGP Región Vzdelávanie 2017. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.nadaciakia.egrant.sk . Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.nadaciakia.egrant.sk treba kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

Hodnotenie projektov

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

Projekt má dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do neho zapája aj priamo zamestnanec Kia Motors Slovakia), kvalita projektu – jeho verejnoprospešnosť, prínos pre širšiu cieľovú skupinu a komunity, efektívnosť rozpočtu.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, podali viac ako jednu žiadosť alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.nadaciakia.egrant.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu: Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom, 013 01. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely. Zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

Potrebujete pomoc?

Kontaktná osoba pre konzultácie:

Pre prípadné ďalšie otázky, informácie kontaktujte administrátora grantového programu: Sidónia Gregová, tel.: 041/ 515 1523, 0904 970 100; E-mail: gregova@nadaciakia.sk

Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru:
Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk