Legislatíva

Spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. má platné integrované povolenie na prevádzku Kia Motors Slovakia, Závod na výrobu automobilov – Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd vydané v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Integrované povolenie, ktorého súčasťou je aj zariadenie na zneškodnenie odpadu (Čistiareň odpadových vôd) je zverejnené na webovom sídle Slovenskej inšpekcie životného prostredia http://www.sizp.sk/ v časti IPKZ/Integrované povolenia/Vydané integr.povolenia.