Environmentálna politika spoločnosti Kia Motors Slovakia

Kia Motors Slovakia si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Súčasťou našich podnikových aktivít je záujem o otázky ochrany životného prostredia a o našu spoluúčasť pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti.

Environmentálna politika Kia Motors Slovakia vychádza z nasledovných princípov:

  1. Životné prostredie považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti Kia Motors Slovakia.
  2. Podporujeme ekonomický rozvoj a zároveň chránime životné prostredie.
  3. Rešpektujeme súčasnú a budúcu hodnotu životného prostredia.
  4. Uplatňujeme princíp neustáleho zlepšovania v ochrane životného prostredia.
  5. Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
  6. Pri prevádzke výrobných procesov kladieme dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať ich vplyv na životné prostredie.
  7. Vyvíjame maximálne úsilie na vývoj a prevádzku ekologických výrobných technológií za účelom efektívneho využívania prírodných zdrojov a surovín.
  8. Pravidelne monitorujeme a hodnotíme našu environmentálnu výkonnosť, environmentálne plány a ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.
  9. Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia a vplyvov ich činností na životné prostredie za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.

Prezident a CEO Kia Motors Slovakia