Environmentálna politika spoločnosti Kia Motors Slovakia

Berúc v úvahu víziu, stratégiu a kľúčové hodnoty sa zaväzujeme k dodržiavaniu nasledovných princípov a záväzkov:

  1. Životné prostredie považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti Kia Motors Slovakia.
  2. Naším cieľom je zlepšovať environmentálnu výkonnosť a preto sa zaväzujeme sústavne zlepšovať systém environmentálneho manažérstva.
  3. Podporujeme ekonomický rozvoj a zároveň sa zaväzujeme chrániť životné prostredie.
  4. Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi, požiadavkami normy ISO 14001:2015 a ostatnými požiadavkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
  5. Pravidelne monitorujeme a hodnotíme environmentálnu výkonnosť, environmentálne ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.
  6. Pri podnikateľskej činnosti kladieme dôraz na prevenciu znečisťovania pôdy, ovzdušia a vôd, udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov a surovín a zmierňovanie klimatických zmien s cieľom minimalizovať náš vplyv na životné prostredie.

Vedenie spoločnosti zaväzuje všetky osoby pracujúce pod jej riadením k napĺňaniu uvedených zámerov.