Myslíme na budúcnosť

Spoločnosť Kia Motors Slovakia je spoločnosťou so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Dôkazom toho je i zavedený a certifikovaný systém environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001. Tento systém nás zaväzuje nielen k dodržiavaniu právnych a iných požiadaviek, ale aj k neustálemu zlepšovaniu v ochrane životného prostredia, pravidelnému hodnoteniu environmentálnej výkonnosti a k zvyšovaniu environmentálneho povedomia všetkých zamestnancov. Dôležitou súčasťou systému je aj pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov, odpadových vôd a emisií v prepočte na vyrobené vozidlo a prijímanie environmentálnych cieľov na ich znižovanie.

Kia Motors Slovakia si stanovila nasledovné dlhodobé environmentálne ciele:

  • znižovanie emisií a rizika poškodenia životného prostredia,
  • znižovanie množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie miery ich recyklácie a zhodnotenia,
  • znižovanie množstva vstupných surovín, energií a chemických látok na vyrobené vozidlo a motor,
  • zvyšovanie úrovne havarijnej pripravenosti,
  • rozvoj manažmentu chemických látok (REACH) a zvyšovanie povedomia zamestnancov.

V závode sa používajú najmodernejšie technológie a postupy. Vo všetkých výrobných prevádzkach je zavedený systém riadenia odpadov a zabezpečené správne triedenie a zaobchádzanie s odpadmi. V lakovni sa používajú väčšinou vodou riediteľné farby s nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC). Priemyselné odpadové vody sú v chemickom a fyzikálnom stupni čistené v dvoch vlastných čistiarňach odpadových vôd (ČOV I a ČOV II). Biologický stupeň čistenia sa následne vykonáva v mestskej ČOV Hričov.

Zameriavame sa na vývoj a výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu, dôkazom čoho sú certifikáty pre nami vyrábané modely: LCA - Posudzovanie životného cyklu podľa ISO 14040 a Integrovanie environmentálnych aspektov do návrhu a vývoja výrobku podľa ISO 14062.

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k dlhodobému podnikateľskému úspechu.